Obnovljivi viri energije

ove1

Pri vsakem zgorevanju organske snovi, ki vsebuje ogljik, nastaja ogljikov dioksid, ki ga izpuščamo v zrak, kar pa pomeni z naraščanjem prebivalstva velik problem za okolje. Zaradi grozeče ekološke katastrofe in zmanjševanje zalog fosilnih goriv, pri tem pa povečevanje porabe energentov, smo pripomorani vse bolj izkoriščati alternativne vire oziroma obnovljive vire energije. Ob vse večjem zavedanju odvisnosti od energije in stalnem povečevanju onesnaženosti okolja postajajo obnovljivi viri energije vse bolj pomembni. V nasprotju z neobnovljivimi viri (fosilna goriva, kot so premog, nafta, zemeljski plin, jedrska energija) obnovljivi viri energije niso količinsko omejeni, poleg tega pa ob pridobivanju energije nimajo škodljivih vplivov na okolje. Energijo iz obnovljivih virov zato imenujemo tudi čista energija.

Glavne značilnosti obnovljivih virov energije

Glavni značilnosti obnovljivih virov energije sta trajnost in velik potencial. Pomembna lastnost teh virov je tudi njihova enakomerna razporeditev brez geopolitičnih ovir. Če ne neka oblika obnovljivega vira v neki deželi nerazvita, je po navadi ta dežela bogata z nekim drugim obnovljivim virom. Nizozemska na primer nima velikega potenciala vodne energije, ima pa močan potencial in dolgoletne izkušnje z uporabo energije vetra, če za Slovenijo ocenjujejo, da je potencial vetra majhen, velja tudi, da je pri nas potencial sončnega sevanja, biomase, vodne energije in geotermalne energije velik. Med energenti lahko le za obnovljive vire energije trdimo, da so enakomerno razporejeni med bogate in revne prebivalce Zemlje.

Obnovljivih virov energije ne moremo shraniti z naravnimi sistemi, ki bi omogočali rabo energije takrat, ko jo potrebujemo, shranimo jo lahko samo v obliki biomase in toplote oceanov. Za shranjevanje energije obnovljivih virov v obliki notranje, kemične, kinetične ali potencialne energije uporabljamo različne naprave. To pa zmanjšuje učinkovitost in podraži izkoriščanje obnovljivih virov. Za obnovljive vire je značilna tudi nizka gostota moči. Zaradi tega morajo biti naprave pri enaki imenski moči precej večje od naprav, v katerih uporabljamo fosilna ali jedrsko gorivo.

Vloga obnovljivih virov energije nekoč, danes in jutri

1. NEKOČ

Začetek uporabe energije v človeških dejavnostih je povezana z uporabo obnovljivih virov, ko je človek kuril lesno biomaso (ogenj). Tudi nastajanje človeške civilizacije je temeljila na uporabi obnovljivih virov energije: kurjenje lesa za pridobivanje toplote, uporabo hidroenergije za transport in kot delovna energija pri različnih dejavnostih (mlini, kovačnice…), energija vetra (mlini na veter, črpanje vode ..) in v nekaterih primerih sončna energija. Obdobje odkritja fosilnih goriv (premog in nafte) je dalo zagon razvoju in zmanjšalo uporabo obnovljivih virov energije. Teoretična spoznanja o naravnih zakonih, številne iznajdbe naprav in fosilna goriva so privedla do civilizacije, kot jo poznamo danes, tako v bogatih, kot v revnih.

mlin

Enostavne vodne in
vetrne mline so
uporabljali že pred
več tisoči leti (slika).

 

 

 

 

2. DANES

Sredi sedemdesetih let, ob nastanku politično ustvarjene naftne krize zasledimo prvo večje zanimanje za uporabo obnovljivih virov energije z novimi tehnologijami. Čeprav nafte iz nahajališč pod severni morjem ter politična nestabilnost v arabskem naftnem bazenu so bile vzrok, da  se je cena nafte, ki jo uporabljamo kot nekakšen cenovni ekvivalent, znižala. Zanimanje za uporabo obnovljivih virov energije se je v  razvitih deželah sveta zmanjšalo. V manj razvitih deželah pa so obnovljivi viri energije še vedno primarni vir energije. Izsekavanje gozdov je v mnogih deželah povzročilo nepopravljive posledice v naravi. V deželah, kot so Čad, Etiopija, Mali, Nepal,……s sežigom biomase zadostijo 95% potreb po energiji. Ob tem ocenjujemo, da je delež obnovljivih virov energije v svetovni energetski oskrbi danes okoli 20%.

goozd

Od leta 1950 je bilo posekanih 20% svetovnih
pragozdov in tisti, ki so ostali v Indoneziji in
Afriki, bodo izginili v naslednjih desetletjih,
če se bo uničenje nadaljevalo s tako hitrostjo.
Svet s tem izgublja na tisoče rastlinskih in
živalskih vrst, kar lahko vodi do največjega
vala izumiranja.

 

 

3. JUTRI

Ob naraščanju porabe fosilnih goriv pa so znanstveniki v zadnjih desetletjih opazili v naravi spremembe, ki so bile v zgodovini značilne za desettisočletja. Danes vemo, da so posledice porabe fosilnih goriv in snovi, ki se sproščajo ob njihovi uporabi. Torej je mogoče okolje ohraniti le z zmanjšanjem porabe in zamenjavo fosilnih goriv z okolju bolj sprejemljivimi. V devetdesetih letih so strokovnjaki in politiki dosegli soglasje o tem, da je fosilna goriva mogoče nadomestiti edino z obnovljivimi viri energije. S prenosom tehnologij za uporabo obnovljivih virov energije v danes manj razvite dežele bodo te svoje potrebe po energiji lahko zadostile z lastnimi viri. Le tako bodo ustvarjeni pogoji za enakomeren razvoj človeštva na Zemlji.

sončne celice

 

Zbiranje in zgoščevanje
sončne energije v vesolju
in pošiljanje elektromagnetnih
valov na zemljo je ena od
vizij uporabe sončne energije
v prihodnosti (slika).

 

 

 

Delitev obnovljivih virov energije


Advertisements
%d bloggers like this: